Ταξινόμηση

Ε2001-Θ4

Κατά τη διάρκεια Διεθνών Αγώνων Στίβου στον ακοντισμό έλαβαν μέρος δέκα (10) αθλητές. Κάθε αθλητής έκανε έξι (6) έγκυρες ρίψεις που καταχωρούνται ως επιδόσεις σε μέτρα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος :

Α. εισάγει σε πίνακα δύο διαστάσεων τις επιδόσεις όλων των αθλητών

Β. υπολογίζει και καταχωρεί σε μονοδιάστατο πίνακα την καλύτερη από τις επιδόσεις κάθε αθλητή

Γ. ταξινομεί τις καλύτερες επιδόσεις των αθλητών που καταχωρήθηκαν στο μονοδιάστατο πίνακα

Δ. βρίσκει την καλύτερη επίδοση του αθλητή που πήρε το χάλκινο μετάλλιο (τρίτη θέση).

Παρατήρηση : Υποθέτουμε ότι όλες οι επιδόσεις είναι μεταξύ τους διαφορετικές.

2010-A5

Δίνεται πίνακας Π[20] με αριθμητικές τιμές. Στις μονές θέσεις βρίσκονται καταχωρισμένοι θετικοί αριθμοί και στις ζυγές αρνητικοί αριθμοί. Επίσης, δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου ταξινόμησης τιμών του πίνακα.

Για x από 3 μέχρι 19 με_βήμα ……

   Για y από …… μέχρι …… με_βήμα ……

      Αν Π[……] < Π[……] Τότε

         Αντιμετάθεσε Π[……], Π[……]

      Τέλος_αν

   Τέλος_Επανάληψης

Τέλος_Επανάληψης

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες σταθερές, μεταβλητές ή εκφράσεις, ώστε να ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά μόνο οι θετικές τιμές του πίνακα.

 

Ε2003-Θ4

Κατά τη διάρκεια πρωταθλήματος μπάσκετ μια ομάδα που αποτελείται από δώδεκα (12) παίκτες έδωσε είκοσι (20) αγώνες, στους οποίους συμμετείχαν όλοι οι παίκτες.

Να αναπτύξετε στο τετράδιό σας αλγόριθμο ο οποίος:

α. Να διαβάζει τα ονόματα των παικτών και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα.

β. Να διαβάζει τους πόντους που σημείωσε κάθε παίκτης σε κάθε αγώνα και να τους αποθηκεύει σε πίνακα δύο διαστάσεων.

γ. Να υπολογίζει για κάθε παίκτη το συνολικό αριθμό πόντων του σε όλους τους αγώνες και το μέσο όρο πόντων ανά αγώνα.

δ. Να εκτυπώνει τα ονόματα των παικτών της ομάδας και το μέσο όρο πόντων του κάθε παίκτη ταξινομημένα με βάση το μέσο όρο τους κατά φθίνουσα σειρά.

Παρατήρηση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δεν μας ενδιαφέρει η σχετική σειρά των παικτών.

 

Β2004-Θ3

Σε έναν αγώνα δισκοβολίας συμμετέχουν 20 αθλητές. Κάθε αθλητής έκανε μόνο μία έγκυρη ρίψη που καταχωρείται ως επίδοση του αθλητή και εκφράζεται σε μέτρα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που

α. να διαβάζει για κάθε αθλητή το όνομα και την επίδοσή του,

β. να ταξινομεί τους αθλητές ως προς την επίδοσή τους,

γ. να εμφανίζει τα ονόματα και τις επιδόσεις των τριών πρώτων αθλητών, αρχίζοντας από εκείνον με την καλύτερη επίδοση,

δ. να εμφανίζει τα ονόματα και τις επιδόσεις των πέντε τελευταίων αθλητών, αρχίζοντας από εκείνον με την καλύτερη επίδοση.

Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν αθλητές με την ίδια ακριβώς επίδοση.

Αναζήτηση
1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους
● Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους ταξινομημένους πίνακες Σ Λ
● Όταν γίνεται σειριακή αναζήτηση κάποιου στοιχείου σε έναν μη ταξινομημένο πίνακα και το στοιχείο δεν υπάρχει στον πίνακα, τότε υποχρεωτικά προσπελαύνονται όλα τα στοιχεία του πίνακα. Σ Λ
● Η μέθοδος της σειριακής αναζήτησης δικαιολογείται στην περίπτωση που ο πίνακας είναι μη ταξινομημένος και μικρού μεγέθους. Σ Λ
● Ο αλγόριθμος της σειριακής αναζήτησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ταξινομημένους πίνακες. Σ Λ

2. ΕΒ2004-Θ4
Σ’ ένα διαγωνισμό συμμετέχουν 5000 διαγωνιζόμενοι και εξετάζονται σε δύο μαθήματα. Να γράψετε αλγόριθμο που
α) Να διαβάζει και να καταχωρίζει σε κατάλληλους πίνακες για κάθε διαγωνιζόμενο τον αριθμό μητρώου, το ονοματεπώνυμο και τους βαθμούς που πήρε στα δύο μαθήματα. Οι αριθμοί μητρώου θεωρούνται μοναδικοί. Η βαθμολογική κλίμακα είναι από 0 έως και 100.
β) Να εμφανίζει κατάσταση επιτυχόντων με την εξής μορφή:
Αριθ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο Μέσος Όρος
Επιτυχών θεωρείται ότι είναι αυτός που έχει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60.
γ) να διαβάζει έναν αριθμό μητρώου και
1. σε περίπτωση που ο αριθμός μητρώου είναι καταχωρισμένος στον πίνακα, να εμφανίζεται ο αριθμός μητρώου, το ονοματεπώνυμο, ο μέσος όρος βαθμολογίας και η ένδειξη «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ», ανάλογα με τον μέσο όρο.
2. σε περίπτωση που ο αριθμός μητρώου δεν είναι καταχωρισμένος στον πίνακα, να εμφανίζεται το μήνυμα «Ο αριθμός μητρώου δεν αντιστοιχεί σε διαγωνιζόμενο».
Σημείωση: Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας καταχώρισης δεδομένων.

Ε2011-Θ Δ
Ένας όμιλος αποτελείται από 20 εταιρίες. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:
Δ1. να διαβάζει τα ονόματα των εταιριών του ομίλου και τα κέρδη τους για κάθε ένα από τα έτη 2001 έως και 2005. (Θεωρήστε ότι τα κέρδη είναι θετικοί αριθμοί.)
Δ2. να υπολογίζει για κάθε εταιρία το συνολικό κέρδος της στην πενταετία.
Δ3. να εμφανίζει το όνομα της εταιρίας με τα περισσότερα κέρδη στην πενταετία. (Θεωρήστε ότι η εταιρία αυτή είναι μοναδική.)
Δ4. να διαβάζει το όνομα μιας εταιρίας και, αν η εταιρία αυτή δεν ανήκει στον όμιλο, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Διαφορετικά να υπολογίζει και να εμφανίζει το έτος με τα λιγότερα κέρδη για την εταιρία αυτή. (Θεωρήστε ότι το έτος αυτό είναι μοναδικό για κάθε εταιρία.)

Ε2006-Θ4
Στους προκριματικούς αγώνες ιππικού τριάθλου συμμετέχουν 16 αθλητές. Τα αγωνίσματα είναι: ιππική δεξιοτεχνία, υπερπήδηση εμποδίων και ελεύθερη ιππασία. Ο κάθε αθλητής βαθμολογείται ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα τρία αγωνίσματα.
Να σχεδιάσετε αλγόριθμο ο οποίος:
α) καταχωρίζει σε πίνακα τις ονομασίες των τριών αγωνισμάτων, όπως αυτές δίνονται παραπάνω.
β) διαβάζει για κάθε αθλητή όνομα, επίθετο, όνομα αλόγου με το οποίο αγωνίζεται και τους βαθμούς του σε κάθε αγώνισμα και θα καταχωρίζει τα στοιχεία σε πίνακες.
γ) διαβάζει το όνομα και το επίθετο ενός αθλητή και θα εμφανίζει το όνομα του αλόγου με το οποίο αγωνίστηκε και τη συνολική του βαθμολογία στα τρία αγωνίσματα. Αν δεν υπάρχει ο αθλητής, θα εμφανίζει κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα.
δ) εμφανίζει την ονομασία του αγωνίσματος (ή των αγωνισμάτων) με το μεγαλύτερο «άνοιγμα βαθμολογίας». Ως «άνοιγμα βαθμολογίας» να θεωρήσετε τη διαφορά ανάμεσα στην καλύτερη και στη χειρότερη βαθμολογία του αγωνίσματος.

Μονοδιάστατοι, συνέχεια:
Ε2010-A3
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο δημιουργεί:
Μονοδιάστατο πίνακα με 10 στοιχεία, όπου σε κάθε θέση του, με χρήση επαναληπτικών δομών, να εισάγεται στην πρώτη θέση ο αριθμός 300 και σε κάθε επόμενη το μισό της τιμής της προηγούμενης, δηλαδή στη δεύτερη θέση το 150, στην τρίτη το 75 κ.ο.κ.

ΕΒ2007-Θ3
Ένας καταναλωτής διαθέτει 150 € για αγορά ρυζιού, προκειμένου να το δωρίσει σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Σε ένα πολυκατάστημα διατίθενται πακέτα ρυζιού σε τέσσερις διαφορετικές συσκευασίες από διαφορετικές εταιρείες.
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:
α. Διαβάζει το όνομα της εταιρείας, την αξία και την ποσότητα σε γραμμάρια για κάθε μία από τις τέσσερις συσκευασίες ρυζιού.
β. Υπολογίζει και εμφανίζει το όνομα της εταιρείας που προσφέρει το ρύζι στην πλέον συμφέρουσα για τον καταναλωτή συσκευασία (να θεωρήσετε ότι υπάρχει μόνο μία τέτοια εταιρεία).
γ. Υπολογίζει και εμφανίζει τον αριθμό των πακέτων που μπορεί να αγοράσει από την πλέον συμφέρουσα για τον καταναλωτή συσκευασία (σύμφωνα με το ερώτημα β).

3. Ζωολόγοι καταγράφουν την ταχύτητα των ζώων μίας περιοχής. Για την καλύτερη μελέτη των αποτελεσμάτων της μελέτης χώρισαν τα ζώα στις εξής κατηγορίες με βάση την μέγιστη ταχύτητα τους:
•ζώα με ταχύτητα μικρότερη ή ίση με 40 χλμ/ώρα,
•ζώα με ταχύτητα από 40 χλμ/ώρα μέχρι 65 χλμ/ώρα,
•ζώα με ταχύτητα από 65 χλμ/ώρα μέχρι 80 χλμ/ώρα και
•ζώα με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 χλμ/ώρα.
Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο : α) θα διαβάζει τα ονόματα των 30 ζώων που μελετήθηκαν καθώς επίσης και την μέγιστη ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν, β) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσα ζώα είναι σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και γ) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το πιο γρήγορο ζώο

(Ε2003-Θ1Γ). Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος :
Αλγόριθμος Παράδειγμα_1
Διάβασε α
Αν α < 0 τότε
α <– α * 5
Τέλος_αν
Εκτύπωσε α
Τέλος Παράδειγμα_1
Να γράψετε στο τετράδιό σας:
α. τις σταθερές β. τις μεταβλητές γ. τους λογικούς τελεστές
δ. τους αριθμητικούς τελεστές ε. τις λογικές εκφράσεις
στ. τις εντολές εκχώρησης που υπάρχουν στον παραπάνω αλγόριθμο.

Πίνακες Μονοδιάστατοι:

 1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε «ΓΛΩΣΣΑ»:

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Ζ[15]

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ω

Να μετατρέψετε τις ενέργειες που δίνονται παρακάτω σε εντολές της «ΓΛΩΣΣΑΣ»:

α. Εκχώρησε την τιμή -3 στη μεταβλητή Χ.

β. Εκχώρησε την τιμή της μεταβλητής Χ στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα Ζ.

γ. Εμφάνισε τις τιμές των δύο πρώτων θέσεων του πίνακα Ζ.

δ. Εκχώρησε στη μεταβλητή Ω τον μέσο όρο των τιμών των δύο τελευταίων θέσεων του πίνακα Ζ.

ε. Αν 1 ≤ Χ ≤ 15 εμφάνισε την τιμή της θέσης Χ του πίνακα Ζ.

 1. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν πίνακα 100 θέσεων ο οποίος θα περιέχει ακέραιους αριθμούς και θα εμφανίζει τους άρτιους αριθμούς που καταχωρίστηκαν σε περιττές θέσεις.
 2. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 100 θετικούς αριθμούς και θα τους καταχωρίζει σε πίνακα 100 θέσεων, κάνοντας παράλληλα έλεγχο εγκυρότητας (θα το πούμε στο σχολείο), ώστε οι αριθμοί εισόδου να είναι θετικοί. Στη συνέχεια, να εμφανίζει τον μέσο όρο όλων των στοιχείων του πίνακα.
 3. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει έναν πίνακα 30 αριθμών και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τον μέγιστο καθώς και τη θέση του στον πίνακα.

24/12/18 –  Δομή Επιλογής ΓΙΑ – συνέχεια (για το ΓΟΠ2)

1. Ένας υποψήφιος αγοραστής οικοπέδου µετά από µια επίσκεψη σε µεσιτικό γραφείο πήρε τις εξής πληροφορίες: Ένα οικόπεδο θεωρείται ακριβό όταν η τιµή πώλησης ξεπερνάει τα 420€/m², φτηνό όταν η τιµή πώλησης είναι µικρότερη από 150€/m², ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η τιµή θεωρείται κανονική. Να κάνετε αλγόριθµο που για καθένα από 100 οικόπεδα θα διαβάζει την τιµή πώλησης ολόκληρου του οικοπέδου και το εµβαδόν του, σε τετραγωνικά µέτρα, και θα εµφανίζει την κατηγορία κόστους στην οποία ανήκει

2. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα εκτυπώνει του αριθµούς από το 1 µέχρι το 200 που να µην είναι πολλαπλάσια του 10
3. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα εκτυπώνει τους τριψήφιους αριθµούς που είναι πολλαπλάσια του 7 καθώς και το πόσοι είναι οι αριθµοί αυτοί. Βοήθεια: Για να βρούμε πόσοι είναι οι αριθμοί αυτοί, χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή με αρχή τιμή μηδέν και κάθε ψορά που βρίσκουμε 1 πολλαπλάσιο του 7 την αυξάνουμε κατά 1 (πχ pl<-pl+1)
4. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει δυο αριθµούς και θα εκτυπώνει όσους αριθµούς µεταξύ τους είναι πολλαπλάσια του 3. Προσοχή: Δε μας λέει η άσκηση ποιος από τους 2 αριθμούς είναι ο μεγαλύτερος.
5. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει για µια οµάδα 2000 ανθρώπων: όνοµα, φύλο, ηλικία, βάρος, ύψος και να εκτυπώνει:

i. Το όνοµα του πιο βαρύ άντρα

ii. Το όνοµα της πιο ψηλής γυναίκας

iii. Τη µέση ηλικία των γυναικών

iv. Το µέσο βάρος όλης της οµάδας

22/11/18 – Δομή Επανάληψης ΓΙΑ

1. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η επαναληπτική δοµή στο παρακάτω τµήµα αλγορίθµου; Ποια θα είναι η τιµή που θα πάρει τελικά η µεταβλητή γ;
Για χ από 1 µέχρι 8 µε_βήµα 3
γ ← χ*3
Τέλος_επανάληψης

2. Να υλοποιήσετε αλγόριθµο που θα εµφανίζει τους αριθµούς από το 1 έως το 100.

3. Να γράψετε από ένα απόσπασµα προγράµµατος (χωρίς το τμήμα δηλώσεων) το οποίο να εµφανίζει τους ακέραιους αριθμούς από το 30 έως το 5 µε αντίστροφη σειρά.

4. Τι εµφανίζουν τα ακόλουθα τµήµατα αλγορίθµων;
α. Για i από 10 µέχρι 7 µε_βήµα 1
Γράψε i
Τέλος_επανάληψης

β. Για i από 1 µέχρι 1 µε_βήµα 1000
Γράψε i
Τέλος_επανάληψης

5. Υπάρχει κάποιο λάθος στο παρακάτω τµήµα αλγορίθµου;
Για i από -8 µέχρι 8 µε_βήµα 2
α ← α + 1 / i
Τέλος_Επανάληψης
Εµφάνισε α

6. Να συµπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω αλγόριθµο ώστε να εµφανίζονται οι αριθµοί: -1, 2, 3, 4, -5, 6, -7
Αλγόριθµος Συµπλήρωση_κενών
Για i από ___ µέχρι ____
Αν _______________ τότε
Εµφάνισε _____
Αλλιώς
Εµφάνισε _____
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος Συμπλήρωση _κενών

18/11/18 – Επανάληψη Δομή Επιλογής

Τις συγκεκριμένες δε χρειάζεται να αντιγράψετε τις εκφωνήσεις στο τετράδιο. Θα τις λύσουμε και μαζί στην τάξη. Απλά βάλτε σημείωση! 18/11/18 – Επανάληψη Δομή Επιλογής

Παρουσίαση: http://users.sch.gr/manpap/A4.ppt

 1. Οι βαθµολογητές των γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων βαθµολογούν µε άριστα το 100, ενώ κάθε γραπτό διορθώνεται από 2 άτοµα χωρίς να γνωρίζει ο ένας τη βαθµολογία του άλλου. Ωστόσο, αν µεταξύ των δυο βαθµολογιών παρατηρηθεί διαφορά µεγαλύτερη των 11
  µορίων τότε το γραπτό διορθώνεται και από τρίτο βαθµολογητή και σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός γραπτός βαθµός είναι ο µέσος όρος των 3 βαθµολογιών, διαφορετικά αν δεν υπάρξει αναβαθµολόγηση τελικός βαθµός θεωρείται ο µέσος όρος των 2 βαθµολογιών. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει το όνοµα ενός µαθητή της Γ’ Λυκείου, τους βαθµούς του γραπτού του από τους δυο βαθµολογητές και θα επιστρέφει το τελικό γραπτό βαθµό του στις πανελλήνιες εξετάσεις. Πρέπει να επισηµανθεί οτι θα διαβάζεται ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή µόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο.
 2.  Σύµφωνα µε το ∆ιατραπεζικό Σύστηµα Συναλλαγών ∆ΙΑΣ, κάποιος καταθέτης µπορεί να πραγµατοποιήσει ανάληψη από κάποια άλλη τράπεζα πέραν αυτής που συνεργάζεται από ένα µηχάνηµα ΑΤΜ. Για την υπηρεσία αυτή υπάρχει χρέωση η οποία ισούται µε το ένα εκατοστό του ποσού της ανάληψης. Η χρέωση αυτή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 1 € αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 3 €. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που µε δεδοµένο το διαθέσιµο υπόλοιπο του λογαριασµού του πελάτη, να διαβάζει το ποσό της ανάληψης από ένα ΑΤΜ του ∆ΙΑΣ, να ελέγχει αν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή και να εκτυπώνει το υπόλοιπο του λογαριασµού και τη χρέωση που θα έχει ο πελάτης σύµφωνα µε το ∆ΙΑΣ. Για να µπορεί να πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή πρέπει το διαθέσιµο υπόλοιπο να υπερβαίνει το ποσό της ανάληψης καθώς και το ποσό της χρέωσης από το ∆ΙΑΣ.
 3. (Πανελλήνιες 2012)Ο παρακάτω αλγόριθμος προτάθηκε για να ελέγχει και να εκτυπώνει, αν ένας μη αρνητικός ακέραιος αριθμός είναι μονοψήφιος, διψήφιος ή τριψήφιος. Στην περίπτωση που δοθεί αριθμός αρνητικός ή με περισσότερα από 3 ψηφία ο αλγόριθμος πρέπει να εμφανίζει το μήνυμα «Λάθος Δεδομένα».Αλγόριθμος ΨηφίαΔιάβασε xΑν x >= 0 και x < 10 τότεεμφάνισε ΄Μονοψήφιος΄

  Αλλιώς_αν x < 100 τότε

  εμφάνισε ΄Διψήφιος΄

  Αλλιώς_αν x < 1000 τότε

  εμφάνισε ΄Τριψήφιος΄

  Αλλιώς

  εμφάνισε ΄Λάθος Δεδομένα΄

  Τέλος_αν

  Τέλος Ψηφία

  Ο παραπάνω αλγόριθμος έχει λάθος. Δώστε ένα παράδειγμα εισόδου που θα καταδείξει το λάθος που υπάρχει στον αλγόριθμο. Στη συνέχεια να γράψετε τον αλγόριθμο στο τετράδιο σας κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά.

03/11/2018 Δομή Επιλογής

Θα λύσουμε στο σχολείο την άσκηση 6. Για το ΓΟΠ2 μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου. Για το ΓΟΠ1 μέχρι 14 Νοεμβρίου.

Άσκηση 1
Να γίνει αλγόριθμος που θα δέχεται δύο αριθμούς α και β και εφόσον ο β δεν είναι μηδέν θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα της διαίρεσής τους.

Άσκηση 2
Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την ολυμπιάδα της Αθήνας, στο άλμα εις μήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a,b,c. Να αναπτύξετε τον αλγόριθμο ο οποίος:Α. να διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων a,b,c . Β. να υπολογίζει και να εμφανίζει την μέση τιμή των παραπάνω τιμών. Γ. να εμφανίζει το μήνυμα ‘ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ’, αν η παραπάνω μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων.

Άσκηση 3
Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα χιλιόμετρα που διένυσε ένα αμάξι από την ημέρα αγοράς του και τα χιλιόμετρα που διένυσε τη στιγμή που έκανε το τελευταίο service. Στην συνέχεια να εμφανίζει το μήνυμα «SERVICE» αν το αυτοκίνητο διένυσε περισσότερα από 15000 χιλιόμετρα από το τελευταίο service.

Άσκηση 4
Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει τα ονόματα δύο παικτών του μπάσκετ και το ύψος τους σε εκατοστά. Στην συνέχεια να εμφανίζει το όνομα του ψηλότερου σε μήνυμα της μορφής: «Ο ψηλότερος παίκτης είναι ο ________»

Ασκηση 5
Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει την ένδειξη ενός θερμομέτρου (σε βαθμούς Κελσίου) και θα εμφανίζει τα εξής μηνύματα:
1) «Φυσιολογικός» αν η θερμοκρασία είναι από 35,5 μέχρι 37
2)»Ζεστός» αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 37 μέχρι 38
3)»Άρρωστος» αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 38 μέχρι 42
4)»Σφάλμα Μέτρησης» για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

Άσκηση 6
Σύμφωνα με την νέα φορολογική νομοθεσία για το έτος 2011 τα τέλη κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου καθορίζονται με βάση την εξής πολιτική:
Αν το αυτοκίνητο αγοράστηκε πριν το 2011, τα τέλη διαμορφώνονται βάσει των κυβικών εκατοστών του αυτοκινήτου όπως ορίζει ο παρακάτω πίνακας:

Κυβισμός Χρέωση
μέχρι 300 κ. εκ. 18 ευρώ
301 – 785 κ. εκ. 46 ευρώ
786 – 1357 κ. εκ. 112 ευρώ
1358 – 1928 κ. εκ. 202 ευρώ
1929 – 2357 κ. εκ. 446 ευρώ
2358 κ. εκ και άνω 580 ευρώ

Αν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από το 2011 και μετά τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται βάσει των εκπεμπόμενων ρύπων, κλιμακωτά όπως ορίζει ο επόμενος πίνακας:

Εκπομπές Ρύπων Χρέωση ανά γρ.
έως 100 γρ. CO2 0,50 ευρώ
101 – 150 γρ. CO2 1,00 ευρώ
151 – 200 γρ. CO2 1,50 ευρώ
201 – 250 γρ. CO2 2,00 ευρώ
251 και άνω γρ. CO2 2,50 ευρώ

Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει το έτος αγοράς ενός αυτοκινήτου και το ανάλογο μέγεθος (κυβικά εκατοστά ή εκπομπές ρύπων) και θα υπολογίζει την χρέωση για το αυτοκίνητο αυτό.

Άσκηση 7
Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν θετικό ακέραιο διψήφιο αριθμό και εμφανίζει το μεγαλύτερο από τα δύο ψηφία του. (για παράδειγμα αν δοθεί ο αριθμός 84 θα πρέπει να εμφανίσει 8 ενώ αν δοθεί ο αριθμός 25 θα πρέπει να εμφανίσει 5)

Άσκηση 8
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (EMY) βγάζει συμπέρασμα για την εκδήλωση βροχής εξετάζοντας την πυκνότητα νέφωσης και τη βαρομετρική πίεση μιας περιοχής. Αν η πυκνότητα νέφωσης είναι μικρότερη από 1,5 γραμμάρια ανά λίτρο δεν εκδηλώνεται βροχή. Σε αντίθετη περίπτωση εκδηλώνεται βροχή μόνο αν η βαρομετρική πίεση είναι μικρότερη από 1000 μιλιμπάρ. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος δέχεται ως είσοδο την πυκνότητα νέφωσης και τη βαρομετρική πίεση μιας περιοχής και εμφανίζει μήνυμα σχετικά με την εκδήλωση βροχής ή μη.

Άσκηση 9
Κατά τη μεταβίβαση ενός οικοπέδου η Κτηματική Υπηρεσία επιβάλει φόρο, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: τα πρώτα 15000 ευρώ της αξίας του οικοπέδου φορολογούνται προς 9% και τα υπόλοιπα προς 11%. Στο συνολικό φόρο που προκύπτει προστίθεται και 3% φόρος. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει την αξία ενός οικοπέδου σε ευρώ και εμφανίζει τον φόρο που πρέπει να πληρωθεί κατά την μεταβίβασή του.

Άσκηση 10
Το κοινοβούλιο μιας χώρας για να παρθεί μια απόφαση πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της τουλάχιστον τα 2/3 των παρόντων βουλευτών, οι οποίοι πρέπει να είναι οπωσδήποτε τουλάχιστον τα 3/4 του συνόλου των 300 βουλευτών. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει τον αριθμό των παρόντων βουλευτών και τον αριθμό αυτών που ψήφισαν υπέρ μιας πρότασης και εμφανίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Άσκηση 11
Οι φυσιολογικές τιμές για τον αιματοκρίτη ενός άνδρα κυμαίνονται από 38 μέχρι και 54. Ενώ για τη γυναίκα από 36,5 μέχρι και 53. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει το φύλο και την τιμή του αιματοκρίτη ενός ασθενή και εξετάζει αν βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων ή όχι, εκτυπώνοντας κατάλληλο μήνυμα.

Άσκηση 12
Ο συντελεστής του φόρου ακίνητης περιουσίας εξαρτάται από το εμβαδόν του ακινήτου. Εάν ένα ακίνητο είναι μικρότερο από 80 τ.μ. τότε ανήκει στην κατηγορία Α. εάν είναι από 80 μέχρι 150 ανήκει στην κατηγορία Β, εάν είναι από 150 μέχρι 250 ανήκει στην κατηγορία Γ και αν είναι πάνω από 250 τότε ανήκει στην κατηγορία Δ. Να γραφεί ο αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τα τ.μ. του ακινήτου και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Άσκηση 13
Να γραφεί ο αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται ως είσοδο το μήκος των κάθετων πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου και να υπολογίζει και να εμφανίζει την υποτείνουσα.

22/10-2018 Κεφάλαια 2.1-2.3

Κατεβάστε τις ασκήσεις κάνοντας κλικ εδώ:exercises2.1-2.3

14-10-2018 Ασκήσεις στη Δομή Ακολουθίας

 1. Στην αλυσίδα καταστημάτων Άτιμη_Ακρίβεια_markets οι τιμές των προϊόντων στις ετικέτες αναγράφονται χωρίς το ΦΠΑ. Να αναπτυχθεί ο αλγόριθμος που εκτελεί η ταμειακή μηχανή που θα διαβάζει την τιμή πληρωμής (χωρίς ΦΠΑ) και το ποσό που έδωσε ο πελάτης και θα υπολογίζει το πληρωτέο ποσό και τα ρέστα που δικαιούται ο πελάτης (συντελεστής ΦΠΑ 23%).
 2. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Babis_Cabana_Tel αποφάσισε να δώσει δωρεά σε ιδρύματα ποσοστό 60% επί των εσόδων της από την αποστολή γραπτών μηνυμάτων μέσω του δικτύου της τις διακοπές των Χριστουγέννων, το κόστος κάθε μηνύματος είναι 0.072 €. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το πλήθος των μηνυμάτων που στάλθηκαν τα Χριστούγεννα και να εκτυπώνει το ποσό που θα δοθούν στα ιδρύματα και τα κέρδη της εταιρείας.
 3. Να γίνει αλγόριθμος που διαβάζει έναν αριθµό τριψήφιο και υπολογίζει να εμφανίζει το άθροισµα των ψηφίων του.
 4. Τέσσερις φίλοι αποφάσισαν να καταθέσουν από κοινού ένα δελτίο στοιχήματος. Αποφάσισαν τα ενδεχόμενα κέρδη να μοιραστούν με βάση τη συμμετοχή τους στην πληρωμή του δελτίου. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα κέρδη που επέφερε το δελτίο καθώς και το ποσό που πλήρωσε κάθε ένας από τους τέσσερις και να εκτυπώνει το κέρδος που αναλογεί στον καθένα.
 5. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Τζάμπα_Πράμα προσφέρει τα προϊόντα του με την εξής πολιτική: 30% προκαταβολή, και το υπόλοιπο ποσό σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει το ποσό αγοράς ενός πελάτη και θα υπολογίζει το ποσό της προκαταβολής και το ποσό κάθε δόσης.
 6. Η Beta Bank δίνει 5% ετήσιο επιτόκιο για τις καταθέσεις της. Να γίνει αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει το ποσό ενός καταθέτη και θα εμφανίζει το ποσό που αυτός θα έχει μετά από 3 χρόνια.
 7. Τέσσερις φίλοι αποφάσισαν να καταθέσουν από κοινού ένα δελτίο στοιχήματος. Αποφάσισαν τα ενδεχόμενα κέρδη να μοιραστούν με βάση τη συμμετοχή τους στην πληρωμή του δελτίου. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα κέρδη που επέφερε το δελτίο καθώς και το ποσό που πλήρωσε κάθε ένας από τους τέσσερις και να εκτυπώνει το κέρδος που αναλογεί στον καθένα
  Ενδεικτική Λύση  σε ψευδογλώσσα:
  Αλγόριθμος Δελτίο_Στοιχήματος
  Διάβασε κέρδη, συμμετοχή_Α, συμμετοχή_Β, συμμετοχή_Γ, συμμετοχή_ΔΣυνολικά_δόθηκαν ← συμμετοχή_Α + συμμετοχή_Β + συμμετοχή_Γ + συμμετοχή_Δποσό_Α ← κέρδη * (συμμετοχή_Α / Συνολικά_δόθηκαν)ποσό_Β ← κέρδη * (συμμετοχή_Β / Συνολικά_δόθηκαν)ποσό_Γ ← κέρδη * (συμμετοχή_Γ / Συνολικά_δόθηκαν)ποσό_Δ ← κέρδη * (συμμετοχή_Δ / Συνολικά_δόθηκαν)Εκτύπωσε  “Το ποσό που θα πάρει ο πρώτος φίλος είναι “, ποσό_ΑΕκτύπωσε  “Το ποσό που θα πάρει ο δεύτερος φίλος είναι “, ποσό_ΒΕκτύπωσε  “Το ποσό που θα πάρει ο τρίτος φίλος είναι “, ποσό_ΓΕκτύπωσε  “Το ποσό που θα πάρει ο τέταρτος φίλος είναι “, ποσό_ΔΤέλος Δελτίο_Στοιχήματος
 8. Τι θα εμφανιστεί αν εκτελεσθούν οι παρακάτω εντολές
  Χ<–11 mod (25 div 8)
  Y<–(X div 2) div 1
  Ζ<–X^3 mod (3*Y)
  Εμφάνισε Χ,Υ,Ζ
 9. Να μετατρέψετε τον παρακάτω αλγόριθμο απο ψευδογλώσσα σε ΓΛΩΣΣΑ:
  Αλγόριθμος Α2
  Διάβασε χ
  υ <- χ ^ 2
  Εμφάνισε υ, χ
  Τέλος Α2Απάντηση
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2
  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: υ, χ
  ΑΡΧΗ
  ΔΙΑΒΑΣΕ χ
  ​    υ <- χ ^ 2
  ΓΡΑΨΕ υ, χ
  ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Γιατί τα υ,χ δηλώνονται ως πραγματικές μεταβλητές και όχι ως ακέραιες;
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην ψευδογλώσσα υπάρχουν οι εντολές εξόδου Εμφάνισε, Εκτύπωσε και Τύπωσε, ενώ στην ΓΛΩΣΣΑ χρησιμοποιούμε μόνο την εντολή ΓΡΑΨΕ.
 10. Γράψτε το πρόγραμμα που θα διαβάζει 2 ακέραιους θετικούς αριθμούς και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει: α) Την τετραγωνική ρίζα του γινομένου τους β) Την απόλυτη τιμή της διαφοράς τους.

14/10/2018

ΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) 2018-2019

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ.Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) “Διόφαντος”.

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

2.1 Τι είναι αλγόριθμος.

2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.

2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών. (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής “Επίλεξε”)
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης.

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων  = Προγράμματα

3.3 Πίνακες

3.6 Αναζήτηση

3.7 Ταξινόμηση

6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.

6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.

6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.

7.2 Τύποι δεδομένων.

7.3 Σταθερές.

7.4 Μεταβλητές.

7.5 Αριθμητικοί τελεστές.

7.6 Συναρτήσεις.

7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.

7.8 Εντολή εκχώρησης.

7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.

7.10 Δομή προγράμματος.

8. Επιλογή και επανάληψη

8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ

8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ – ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

9. Πίνακες

9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.

9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.

9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.

9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

10. Υποπρογράμματα

10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.

10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.

10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.

10.4 Παράμετροι.

10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.

10.6 Εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών