11/12/18 – Δομή Επιλογής (Για την επόμενη εβδομάδα)

  1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου

ΔΙΑΒΑΣΕ a

b ← 2 * a + 1

c ← a + b

ΑΝ c > b ΤΟΤΕ

b ← c

ΑΛΛΙΩΣ

c ← b

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ a,b,c

Μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου, ποιες θα είναι οι τιμές των μεταβλητών a,b,c που θα εμφανισθούν, όταν i) a = 10 και ii) a = -10

2. (Επίκαιρο) Μια οικογένεια κατανάλωσε Χ Κwh (κιλοβατώρες) ημερήσιου ρεύματος και Υ Kwh νυχτερινού ρεύματος. Το κόστος ημερήσιου ρεύματος είναι 30 δρχ. ανά Kwh και του νυχτερινού 15 δρχ. ανά Kwh

Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος:

α. να διαβάζει τα Χ, Υ

β. να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ρεύματος της οικογένειας

γ. να εμφανίζει το μήνυμα ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, αν το συνολικό κόστος είναι  μεγαλύτερο από 100.000 δραχμές.

Λύση:

Αλγόριθμος ΔΕΗ

Διάβασε Χ,Υ

κόστος <–  30*Υ +15*Χ

Αν κόστος >100000 τότε

Εμφάνισε “ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ”

Τέλος_Αν

Τέλος ΔΕΗ

3.Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη ενός / αν εκτελεστούν οι παρακάτω εντολές:
κ<– 5
x <– 5
Αν x= 8 τότε
x<– 5 * κ
Τέλος_αν
Εµφάνισε κ

4. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος οποίος θα διαβάζει το µέσο όρο ενός µαθητή κατά την περασµένη σχολική χρονιά και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο µήνυµα σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Αν βαθµός είναι µικρότερος από 9,5 µαθητής απορρίπτεται στο µάθηµα, αν είναι µεγαλύτερος ή ίσος από 9,5 και µικρότερος από 13 τότε χαρακτηρισµός του µαθήµατος είναι “Σχεδόν καλά”, αν είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 13 έως 16 χαρακτηρισµός είναι “Καλά”, αν είναι
µικρότερος του 18 “Πολύ καλά”, ενώ τέλος αν µέσος όρος είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 18
χαρακτηρισµός είναι “Άριστα”.
Για την υλοποίηση του αλγορίθµου και δεδοµένου ότι πρέπει να ελεχθούν πολλές περιπτώσεις, η απλή δοµή επιλογής δεν αρκεί. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την πολλαπλή δοµή επιλογής.

Λύση:

Αλγόριθμος Μαθητής

Διάβασε μο

Αν μο<9.5 και μο >0 τότε

Εμφάνισε “Απορρίπτεται”

αλλιώς_αν  μο >=9.5 και μο<13 τότε

Εμφάνισε “Σχεδόν καλά”

αλλιώς_αν μο >=13 και μο<=16 τότε

Εμφάνισε “Καλά”

αλλιώς_αν μο>16 και μο<18 τότε”

Εμφάνισε “Πολύ καλά”

αλλιώς_αν μο >=18 και μο<=20 τότε

Εμφάνισε “Άριστα”

Τέλος_Αν

Τέλος Μαθητής

5. Μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων χρεώνει την πρώτη ημέρα ενοικίασης προς 50 € και κάθε επόμενη ημέρα μέχρι και την 10η προς 25 €. Όμως, αν ένα αυτοκίνητο νοικιαστεί για περισσότερες από 10 ημέρες, τότε θα χρεωθεί όλες τις ημέρες προς 30 € την ημέρα. Να γραφεί αλγόριθμος που να ρωτά τις ημέρες που ενοικιάσθηκε ένα αυτοκίνητο. Έπειτα να εμφανίζει στην οθόνη τη χρέωσή του.

6. Ένα τενεκεδάκι χρώματος του 1 kg κοστίζει στο κατάστημα 3€ και μπορεί να βάψει 4 τετραγωνικά μέτρα τοίχου. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει τα τετραγωνικά μέτρα του τοίχου που πρέπει να βάψετε και να υπολογίζει πόσα τενεκεδάκια χρώματος πρέπει να αγοράσετε και πόσο κοστίζουν.

7. Ένα Video Club προσφέρει δύο διαφορετικούς τρόπους ενοικίασης των κασετών.
1ος: Εγγραφή 30€ και κάθε κασέτα 1 €
2ος: 1,5 € η κασέτα χωρίς εγγραφή.
Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει πόσες κασέτες σκοπεύει κάποιος να νοικιάσει και θα εμφανίζει με ποιον από τους δύο τρόπους συμφέρει να τις πάρει.

04/05/15 Αλγόριθμοι

1. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει δύο αριθμούς και θα εμφανίζει το διπλάσιό τους.

2. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εμφανίζει τον αντίθετό του.

3. Να γίνει αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει 2 αριθμούς και θα εμφανίζει τη διαφορά, το πηλίκο, το γινόμενο και το άθροισμά τους.