Ασκήσεις Επανάλαβε… Μέχρις_Ότου (Για την εβδομάδα που ξεκινάει από 8 Απριλίου). Αυτή την εβδομάδα (Από 1η Απριλίου) θα κάνουμε θεωρία:

1. Τι θα εµφανίσει κάθε ένα από τα ακόλουθα τµήµατα αλγορίθµων;

Α. 

β←0

α←2

Επανάλαβε

β←β+1

Μέχρις_Ότου α<10

Εμφάνισε α,β

Β.

i←1

Επανάλαβε

i←i+1

Εμφάνισε i

Μέχρις_ότου i > = 5

Γ.

i←3

Επανάλαβε

Εμφάνισε i

i←i+4

Μέχρις_ότου i > 3

Εμφάνισε i

Δ.

i←1 Επανάλαβε

Εμφάνισε i

i←i+1

Μέχρις_ότου i > = 5

2. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει αριθµούς και να εμφανίζει το διπλάσιό τους. Η επανάληψη θα σταματάει όταν δοθεί σαν είσοδος αρνητικός αριθμός ή μηδέν. (Να γίνει χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης Μέχρις_Ότου)

Ασκήσεις για την εβδομάδα από 18 μέχρι και 22 Μαρτίου
Να μετατρέψετε τις παρακάτω δομές επανάληψης σε ισοδύναμες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δομή επανάληψης Όσο…. Επανάλαβε. Το σύμβολο <– είναι η εντολή της εκχώρησης. Προσοχή: ω <– 4 σημαίνει ω κχώρηση 4 και όχι ω εκχώρηση -4. Ενώ ω <– -4 σημαίνει ω εκχώρηση -4.
Οδηγίες:
• Πριν την εντολή ΟΣΟ…ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ δίνουμε στην <μεταβλητή> της ΓΙΑ… την αρχική τιμή δηλ. την τιμή1.
• Στη συνθήκη της ΟΣΟ…ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ συγκρίνουμε την <μεταβλητή> με την τιμή2. Η σύγκριση εξαρτάται από το βήμα αν είναι θετικό ή αρνητικό όπως βλέπουμε παραπάνω.
• Πριν το ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της ΟΣΟ… αυξάνουμε την τιμή της μεταβλητής όσο είναι η τιμή του βήματος. Στη περίπτωση που το βήμα δεν υπάρχει, τότε η <μεταβλητή> αυξάνεται κατά 1.
• Ανάλογα, γίνεται η μετατροπή της ΟΣΟ… σε ΓΙΑ…

α) Για κ από 1 μέχρι 6
Εμφάνισε κ
Τέλος_Επανάληψης

β) Για κ από 11 μέχρι 13 με βήμα_2
Εμφάνισε κ
Τέλος_Επανάληψης

γ) Για ψ από 11 μέχρι 12 με βήμα_100
Εμφάνισε ψ
Τέλος_Επανάληψης

Για ω από 20 μέχρι 10 με_βήμα -2
Διάβασε α
Εμφάνισε α
Τέλος_Επανάληψης

δ) Για α από 10 μέχρι -5 με_βήμα -3
Εμφάνισε “Δώσε Αριθμό”
Διάβασε κ
Ω <– κ*4
Εμφάνισε Ω
Τέλος_Επανάληψης

Να μετατρέψετε τις παρακάτω δομές επανάληψης σε ισοδύναμες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δομή επανάληψης “Για.” Αν δε μπορεί να γίνει μετατροπή, να δικαιολογήσετε τους λόγους.

α) ω <– 5
Όσο ω<=10 επανάλαβε
Εμφάνισε ω
ω<–ω+1
Τέλος_Επανάληψης

β) κ <– 4 Όσο κ>= -2 επανάλαβε
Διάβασε ω
Εμφάνισε 3*ω
κ<– κ-1

γ) ψ <– -2
Όσο ψ<5 επανάλαβε
Εμφάνισε “Εκδρομή”
ψ <– ψ+2 Τέλος_Επανάληψης δ)  Διάβασε χ Όσο χ>0 επανάλαβε

Εμφάνισε χ
Διάβασε χ
Τέλος_Επανάληψης

Δομή Επανάληψης Όσο – Πρώτο Σύνολο Ασκήσεων

Προσοχή: Οι ασκήσεις αναφέρουν τον όρο “τμήμα αλγορίθμου” το οποίο σημαίνει ότι δε μας απασχολεί αν υπάρχουν οι εντολές “Αλγόριθμος Όνομα_Αλγορίθμου” και “Τέλος Όνομα_Αλγορίθμου” καθώς πρόκειται για μέρος ενός μεγαλύτερου τμήματος εντολών.

1. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η επαναληπτική δομή στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

Σ <– 2

Όσο Σ < 15 επανάλαβε

Σ <– Σ + 2
Τέλος_επανάληψης

2. Τι Θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;
i<–4
Όσο i < 10 επανάλαβε
Εμφάνισε i
i<–i+1
Τέλος_επανάληψης

3. Τι Θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

i<–1
Όσο i <= 4 επανάλαβε
i<–i+1
Εμφάνισε i
Τέλος_επανάληψης

4. Τι θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

α<–2
Όσο (α = 7) επανάλαβε
α<–α + 3
Τέλος_Επανάληψης
Εμφάνισε α

5. Υπάρχει κάποιο λάθος στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

α<–2
Όσο (α <> 7) επανάλαβε
α<–α + 3
Τέλος_Επανάληψης

Εμφάνισε α

11/12/18 – Δομή Επιλογής – Για όλα τα τμήματα της Β για την άλλη εβδομάδα.

 1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου

ΔΙΑΒΑΣΕ a

b ← 2 * a + 1

c ← a + b

ΑΝ c > b ΤΟΤΕ

b ← c

ΑΛΛΙΩΣ

c ← b

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ a,b,c

Μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου, ποιες θα είναι οι τιμές των μεταβλητών a,b,c που θα εμφανισθούν, όταν i) a = 10 και ii) a = -10

2. (Επίκαιρο) Μια οικογένεια κατανάλωσε Χ Κwh (κιλοβατώρες) ημερήσιου ρεύματος και Υ Kwh νυχτερινού ρεύματος. Το κόστος ημερήσιου ρεύματος είναι 30 δρχ. ανά Kwh και του νυχτερινού 15 δρχ. ανά Kwh

Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος:

α. να διαβάζει τα Χ, Υ

β. να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ρεύματος της οικογένειας

γ. να εμφανίζει το μήνυμα ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, αν το συνολικό κόστος είναι  μεγαλύτερο από 100.000 δραχμές.

3.Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη ενός / αν εκτελεστούν οι παρακάτω εντολές:
κ<– 5
x <– 5
Αν = 8 τότε
x<– 5 * κ
Τέλος_αν
Εµφάνισε κ

4. Ένα Video Club προσφέρει δύο διαφορετικούς τρόπους ενοικίασης των κασετών.
1ος: Εγγραφή 30€ και κάθε κασέτα 1 €
2ος: 1,5 € η κασέτα χωρίς εγγραφή.
Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει πόσες κασέτες σκοπεύει κάποιος να νοικιάσει και θα εμφανίζει με ποιον από τους δύο τρόπους συμφέρει να τις πάρει.

5. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος οποίος θα διαβάζει το µέσο όρο ενός µαθητή κατά την περασµένη σχολική χρονιά και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο µήνυµα σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Αν βαθµός είναι µικρότερος από 9,5 µαθητής απορρίπτεται στο µάθηµα, αν είναι µεγαλύτερος από 9,5 και µικρότερος από 13 τότε χαρακτηρισµός του µαθήµατος είναι “Σχεδόν καλά”, αν είναι µεγαλύτερος του 13 έως 16 χαρακτηρισµός είναι “Καλά”, αν είναι
µικρότερος του 18 “Πολύ καλά”, ενώ τέλος αν µέσος όρος είναι µεγαλύτερος του 18
χαρακτηρισµός είναι “Άριστα”.
Για την υλοποίηση του αλγορίθµου και δεδοµένου ότι πρέπει να ελεχθούν πολλές περιπτώσεις, η απλή δοµή επιλογής δεν αρκεί. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την πολλαπλή δοµή επιλογής.

6. Μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων χρεώνει την πρώτη ημέρα ενοικίασης προς 50 € και κάθε επόμενη ημέρα μέχρι και την 10η προς 25 €. Όμως, αν ένα αυτοκίνητο νοικιαστεί για περισσότερες από 10 ημέρες, τότε θα χρεωθεί όλες τις ημέρες προς 30 € την ημέρα. Να γραφεί αλγόριθμος που να ρωτά τις ημέρες που ενοικιάσθηκε ένα αυτοκίνητο. Έπειτα να εμφανίζει στην οθόνη τη χρέωσή του.

7. Ένα τενεκεδάκι χρώματος του 1 kg κοστίζει στο κατάστημα 3€ και μπορεί να βάψει 4 τετραγωνικά μέτρα τοίχου. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει τα τετραγωνικά μέτρα του τοίχου που πρέπει να βάψετε και να υπολογίζει πόσα τενεκεδάκια χρώματος πρέπει να αγοράσετε και πόσο κοστίζουν.

9/11/2018 – Δομή Επιλογής – Συνέχεια:

Άσκηση 7
Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν θετικό ακέραιο διψήφιο αριθμό και εμφανίζει το μεγαλύτερο από τα δύο ψηφία του. (για παράδειγμα αν δοθεί ο αριθμός 84 θα πρέπει να εμφανίσει 8 ενώ αν δοθεί ο αριθμός 25 θα πρέπει να εμφανίσει 5)

Άσκηση 8
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (EMY) βγάζει συμπέρασμα για την εκδήλωση βροχής εξετάζοντας την πυκνότητα νέφωσης και τη βαρομετρική πίεση μιας περιοχής. Αν η πυκνότητα νέφωσης είναι μικρότερη από 1,5 γραμμάρια ανά λίτρο δεν εκδηλώνεται βροχή. Σε αντίθετη περίπτωση εκδηλώνεται βροχή μόνο αν η βαρομετρική πίεση είναι μικρότερη από 1000 μιλιμπάρ. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος δέχεται ως είσοδο την πυκνότητα νέφωσης και τη βαρομετρική πίεση μιας περιοχής και εμφανίζει μήνυμα σχετικά με την εκδήλωση βροχής ή μη.

Άσκηση 9
Κατά τη μεταβίβαση ενός οικοπέδου η Κτηματική Υπηρεσία επιβάλει φόρο, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: τα πρώτα 15000 ευρώ της αξίας του οικοπέδου φορολογούνται προς 9% και τα υπόλοιπα προς 11%. Στο συνολικό φόρο που προκύπτει προστίθεται και 3% φόρος. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει την αξία ενός οικοπέδου σε ευρώ και εμφανίζει τον φόρο που πρέπει να πληρωθεί κατά την μεταβίβασή του.

Άσκηση 10
Το κοινοβούλιο μιας χώρας για να παρθεί μια απόφαση πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της τουλάχιστον τα 2/3 των παρόντων βουλευτών, οι οποίοι πρέπει να είναι οπωσδήποτε τουλάχιστον τα 3/4 του συνόλου των 300 βουλευτών. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει τον αριθμό των παρόντων βουλευτών και τον αριθμό αυτών που ψήφισαν υπέρ μιας πρότασης και εμφανίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Άσκηση 11
Οι φυσιολογικές τιμές για τον αιματοκρίτη ενός άνδρα κυμαίνονται από 38 μέχρι και 54. Ενώ για τη γυναίκα από 36,5 μέχρι και 53. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει το φύλο και την τιμή του αιματοκρίτη ενός ασθενή και εξετάζει αν βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων ή όχι, εκτυπώνοντας κατάλληλο μήνυμα.

Άσκηση 12
Ο συντελεστής του φόρου ακίνητης περιουσίας εξαρτάται από το εμβαδόν του ακινήτου. Εάν ένα ακίνητο είναι μικρότερο από 80 τ.μ. τότε ανήκει στην κατηγορία Α. εάν είναι από 80 μέχρι 150 ανήκει στην κατηγορία Β, εάν είναι από 150 μέχρι 250 ανήκει στην κατηγορία Γ και αν είναι πάνω από 250 τότε ανήκει στην κατηγορία Δ. Να γραφεί ο αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τα τ.μ. του ακινήτου και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την κατηγορία στην οποία ανήκει.

03/11/2018 – Δομή Επιλογής

Άσκηση 1
Να γίνει αλγόριθμος που θα δέχεται δύο αριθμούς α και β και εφόσον ο β δεν είναι μηδέν θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα της διαίρεσής τους. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Άσκηση 2
Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την ολυμπιάδα της Αθήνας, στο άλμα εις μήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a,b,c. Να αναπτύξετε τον αλγόριθμο ο οποίος: Α. να διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων a,b,c . Β. να υπολογίζει και να εμφανίζει την μέση τιμή των παραπάνω τιμών. Γ. να εμφανίζει το μήνυμα ‘ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ’, αν η παραπάνω μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Άσκηση 3
Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα χιλιόμετρα που διένυσε ένα αμάξι από την ημέρα αγοράς του και τα χιλιόμετρα που διένυσε τη στιγμή που έκανε το τελευταίο service. Στην συνέχεια να εμφανίζει το μήνυμα «SERVICE» αν το αυτοκίνητο διένυσε περισσότερα από 15000 χιλιόμετρα από το τελευταίο service. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Άσκηση 4
Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν θετικό ακέραιο διψήφιο αριθμό και εμφανίζει το μεγαλύτερο από τα δύο ψηφία του. (για παράδειγμα αν δοθεί ο αριθμός 84 θα πρέπει να εμφανίσει 8 ενώ αν δοθεί ο αριθμός 25 θα πρέπει να εμφανίσει 5).  Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Άσκηση 13
Να γραφεί ο αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται ως είσοδο το μήκος των κάθετων πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου και να υπολογίζει και να εμφανίζει την υποτείνουσα.

2/10/18 Δομή Ακολουθίας – Ασκήσεις

Άσκηση 1
Να γραφεί αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει δύο αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμά τους.

Άσκηση 2
Να γραφεί αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει το μήκος των πλευρών ενός ορθογωνίου από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το εμβαδό αυτού.

Άσκηση 3
Η συνολική αντίσταση R δύο αντιστάσεων R1 και R2 συνδεδεμένων σε σειρά είναι R1 + R2 και παράλληλα (R1*R2)/(R1+R2) αντίστοιχα. Δεδομένων των τιμών R1 και R2, Να γραφεί αλγόριθμος και το αντίστοιχο διάγραμμα ροής, που θα διαβάζει τις τιμές των αντιστάσεων R1 και R2 και θα υπολογίζει και εμφανίζει τη συνολική αντίσταση R και με τους δύο τρόπους.

Άσκηση 4
Να γραφεί αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει την τιμή ενός προϊόντος χωρίς ΦΠΑ και θα υπολογίζει και εμφανίζει την τελική του αξία, μαζί με τον ΦΠΑ (23%).

Άσκηση 5
Η Beta Bank δίνει 5% ετήσιο επιτόκιο για τις καταθέσεις της. Να γίνει αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει το ποσό ενός καταθέτη και θα εμφανίζει το ποσό που αυτός θα έχει μετά από 2 χρόνια.

Πηγή: http://www.aepp.edu.gr/alytes-askiseis/domi-akolouthias/

Άσκηση 6

Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος ενός αλγορίθμου;

x <– 11 mod (25 div 8)

y <– (x div 2) div 1

z <– x^3 mod (3*y)

Εκτύπωσε x, y, z

Άσκηση 7.

Βρείτε το αποτέλεσμα των παρακάτω εκχωρήσεων

i. Α <– 7 mod 2,

ii. Β <– div 7/2,

iii. C <–7/2

Άσκηση 8.

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει ένα διψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του. Θεωρείστε ότι ο αριθμός που εισάγεται είναι διψήφιος.

Σημειώση: Αν ο αριθμός π.χ. είναι το 47 ο αλγόριθμος θα εμφανίζει 11.

Βοήθεια: Πόσο κάνει 47 mo 10; και πόσο κάνει 47 div 10;

21/03/16 Μόνο για τα τμήματα που έχει διδαχθεί η Επανάλαβε… Μέχρις_Ότου

Δοκιμάστε να τρέξετε τους αλγορίθμους στη σελίδα: pseudoglossa.gr/new και παρατηρήστε τα αποτελέσματα. Θα τα συζητήσουμε και στην ταξη, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αν μπερδεύεστε. Θα σας βοηθήσει πολύ όμως για τις εξετάσεις αλλά και τυχόν γραπτή δοκιμασία.

1. Τι εμφανίζουν τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου;

α.
i?1
Επανάλαβε

Εμφάνισε i
i?i+1

Μέχρις_ότου i > = 5

β.

Επανάλαβε
Εμφάνισε i
i?i+4
Μέχρις_ότου i > 3
Εμφάνισε i

2. Υπάρχει κάποιο λάθος στο παρακάτω τ?ή?α αλγορίθμου;

β ? 0
α ? 2

Επανάλαβε
β ? β + 1

Μέχρις_Ότου (α > 3)
Ε?φάνισε α, β

3. Δίνεται η δο?ή επανάληψης

I ? 0
Επανάλαβε

I ? I + 1
Εμφάνισε I^2
Μέχρις_ότου I = 9
Να ?ετατραπεί στο ισοδύνα?ο ?ε τη χρήση της εντολής «όσο ? επανάλαβε»

06/03/2016
1. Τι εμφανίζει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;
Διάβασε x
Όσο x< Α ή x>B επανέλαβε
Εμφάνισε
?Μεταξύ

[Α,Β]:?
Διάβασε x
τέλος_ επανάληψης

2. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει συνεχώς αριθμούς μεγαλύτερους από το μηδέν. Η επανάληψη θα σταματάει όταν δοθεί αρνητικός αριθμός. Ο Αλγόριθμος θα υπολογίζει και θα εμφανίζει α) το πλήθος των θετικών αριθμών β) το πλήθος των αρνητικών αριθμών γ) το μέσο όρο των αριθμών.

3. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 300 αριθμούς. Ο Αλγόριθμος θα υπολογίζει και θα εμφανίζει α) το πλήθος των θετικών αριθμών β) το πλήθος των αρνητικών αριθμών γ) το μέσο όρο των αριθμών. Ο αλγόριθμος μπορεί να υλοποιηθεί με τη δομή επανάληψης ΓΙΑ; Να δικαολογήσετε την απάντησή σας.

4. Ο μικρός Κωστάκης θέλει να αγοράσει ταμπλέτα αξίας 680 ευρώ. Οι γονείς του του έδωσαν αρχικά 100 ευρώ και του είπαν ότι κάθε εβδομάδα θα του δίνουν 40 ευρώ. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει και θα εμφανίζει σε πόσες εβδομάδες ο Κωστάκης θα μαζέψει τα χρήματα για να αγοράσει την ταμπλέτα.

29/02/16 Δομή Επανάληψης Όσο – 2ο Σύνολο Ασκήσεων

1. Δίνεται τ?ή?α αλγορίθ?ου:

Χ ? 1

Όσο Χ < =20 επανάλαβε

Εμφάνισε Χ

Χ? Χ+2

Τέλος_επανάληψης

α. Για ποια τι?ή του Χ τερ?ατίζεται ο αλγόριθ?ος;

β. Κατά την εκτέλεση του τ?ή?ατος του αλγορίθ?ου, ποιες είναι οι τι?ές του Χ που θα ε?φανιστούν;

2. Δίνεται το ακόλουθο τ?ή?α αλγορίθ?ου:

Για i από 1 ?έχρι 10 ?ε_βή?α 2

Εμφάνισε i

Τέλος_επανάληψης

Να ?ετατραπεί στο ισοδύνα?ο ?ε τη χρήση της εντολής «Όσο ? επανάλαβε»

3. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει συνέχεια θετικούς αριθμούς και θα τους εμφανίζει. Η επανάληψη θα σταματάει όταν δώσουμε ως είσοδο έναν αρνητικό αριθμό.

21/02/16 Δομή Επανάληψης Όσο – 1ο Σύνολο Ασκήσεων

Προσοχή: Οι ασκήσεις αναφέρουν τον όρο “τμήμα αλγορίθμου” το οποίο σημαίνει ότι δε μας απασχολεί αν υπάρχουν οι εντολές “Αλγόριθμος Όνομα_Αλγορίθμου” και “Τέλος Όνομα_Αλγορίθμου” καθώς πρόκειται για μέρος ενός μεγαλύτερου τμήματος εντολών.

1. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η επαναληπτική δο?ή στο παρακάτω τ?ή?α αλγορίθ?ου;

Σ ? -2

Όσο Σ < 15 επανέλαβε

Σ ? Σ ? 2
Τέλος_επανάληψης

2.  Τι Θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;
i?4
Όσο i < 10 επανάλαβε
Εμφάνισε  i
i?i+1
Τέλος_επανάληψης

3. Τι Θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

i?1
Όσο i <= 4 επανάλαβε
i?i+1
Εμφάνισε i
Τέλος_επανάληψης

4. Τι θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

α ? 2
Όσο (α = 7) επανέλαβε
α ? α + 3
Τέλος_Επανάληψης
Ε?φάνισε α
5.  Υπάρχει κάποιο λάθος στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

α ? 2
Όσο (α <> 7) επανέλαβε
α ? α + 3

Τέλος_Επανάληψης

Ε?φάνισε α

18/01/16 Δομή Επανάληψης ΓΙΑ – Συνέχεια

Όσα τμήματα δεν έχετε κάνει τις παλιές, θα κάνετε τις παλιές και επιπλέον τις παρακάτω. Προσπαθήστε τις μόνοι σας. Θα τις λύσουμε στο σχολείο.

 1. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 100 αριθμούς και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το γινόμενό τους.
 2. Οι εντολές στον παρακάτω αλγόριθ?ο είναι ?ε λάθος σειρά. Ο αλγόριθ?ος πρέπει να υπολογίζει και να εκτυπώνει το άθροισ?α των τριψήφιων αριθ?ών. Να διορθώσετε τον αλγόριθμο.Αλγόριθ?ος Άσκηση9
  άθροισ?α ? άθροισ?α + iΓια i από 100 ?έχρι 999 με_βήμα 1
  Ε?φάνισε άθροισ?α
  Τέλος_Επανάληψηςάθροισ?α ? 0
  Τέλος Άσκηση9
 3. Να γίνει αλγόριθ?ος που θα δέχεται τους βαθ?ούς απολυτηρίων ?ιας τάξης 30 μαθητών και θα ε?φανίζει
  α) Τους βαθμούς που είναι μεγαλύτεροι του 10.
  β) Τουα βαθμούς που είναι μικρότεροι του 10
  γ) Το πλήθος των μαθητών που είχαν βαθμό μεγαλύτερο του 15.
 4. Ποια η λειτουργία του παρακάτω τ?ή?ατος αλγόριθ?ου;
  χ?10
  Για α από 1 ?έχρι 10 ?ε_βή?α 2
  χ?χ*α
  Ε?φάνισε χ
  Τέλος_επανάληψηςΑ. ε?φανίζει τα δέκα πρώτα πολλαπλάσια του 10
  Β. ε?φανίζει όλους τους ακέραιους από το 1 ?έχρι το 10
  Γ. ε?φανίζει όλους τους περιττούς από το 1 ?έχρι το 10
  ?. ε?φανίζει κάτι άλλο

21/12/15 Δομή Επανάληψης ΓΙΑ

 1. Να γίνει αλγόριθμος που θα εμφανίζει τους ακέραιους αριθμούς από το 1 μέχρι το 10, δηλαδή θα εμφανίζει τα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 2. Να γίνει αλγόριθμος που θα εμφανίζει τους ακέραιουρ αριθμούς από το 10 μέχρι το 1, αλλά με αντίστροφη σειρά, δηλαδή: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
 3. Να γίνει αλγόριθμος που θα εμφανίζει όλους του άρτιους αριθμούς που βρίσκονται μεταξύ του 51 και του 99.
 4. Να γίνει αλγόριθμος που θα εμφανίζει 10 φορές το μήνυμα. “Έρχονται Χριστούγεννα”
 5. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει 2 ακέραιους αριθμούς α,β και θα εμφανίζει όλους τους ακέραιους αριθμούς στο διάστημα [α,β]. Θεωρήστε ότι πάντα ο αριθμός β είναι μεγαλύτερος του α.
 6.  Να γίνει ο προηγούμενος αλγόριθμος λαμβάνοντας υπόψη ότι δε γνωρίζουμε ποιος από τους δύο αριθμούς (α,β) είναι μεγαλύτερος.

01/12/15 Δομή Επιλογής – Ασκήσεις

Προσπαθήστε πρώτα να λύσετε τις ασκήσεις μόνοι σας. Στη συνέχεια αν χρειαστεί ανατρέξτε στις λύσεις και συγκρίνετε τα αποτελέσματα με τα δικά σας. Μια άσκηση μπορεί να λυθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Απορίες θα συζητήσουμε στην τάξη.

 1. Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα και του αζώτου μιας ημέρας, όπως έχει καταγραφεί στα ειδικά μηχανήματα καταγραφής στην ατμόσφαιρα της πόλης. Να εκτυπώνεται οτι η ατμόσφαιρα είναι <καθαρή>, αν το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα είναι κάτω από 0.35, ή να εκτυπώνεται <μολυσμένη> στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης να εκτυπώνεται <διαυγής>, αν το άζωτο είναι κάτω από 0.17, αλλιώς να εκτυπώνεται <αδιαυγής>. Η λύση εδώ: http://www.kariofillis.gr/limenes-askiseis/domi-epilogis/80-seira-askiseon-1
 2. Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Σίδνεϋ, στο άλμα εις μήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις α,β,γ. Να αναπτύξετε αλγόριθμο  ο οποίος:α) να διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων α,β,γ.β) να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή παραπάνω τιμών.γ) να εμφανίζει το μήνυμα ?ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ?, αν η παραπάνω μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων (ΘΕΜΑ, Ιούνιος 2000).Η λύση εδώ: http://pliroforiki8.webnode.gr/news/%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-1/
 3. Υποψήφιος αγοραστής οικοπέδου μετά από επίσκεψη σε μεσιτικό γραφείο πώλησης ακινήτων πήρε τις εξής πληροφορίες:΄Ενα οικόπεδο θεωρείται “ΦΘΗΝΟ”, όταν η τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο είναι μικρότερη των 1000?, “κανονικό” όταν η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1000? .Να αναπτύξετε αλγόριθμο το οποίο:
  1. να διαβάζει την τιμή πώλησης ολόκληρου του οικοπέδου και τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων του.
  2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου.
  3. να υπολογίζει την κατηγορία κόστους στην οποία ανήκει και να εμφανίζει το μήνυμα: “ΦΘΗΝΟ” ή  “κανονικό”.

  Η λύση εδώ: http://pliroforiki8.webnode.gr/news/%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-21/

 4. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον επόμενο άρτιο.
  Η λύση εδώ:
  Διαβάστε περισσότερα: http://pliroforiki8.webnode.gr/news/%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-24-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85/
 5. Ένα ταξί χρεώνει τους πελάτες του βάσει της χιλιομετρικής απόστασης που θα ταξιδέψει με το επόμενο σύστημα χρεώσεων:
  Απόσταση σε χιλιόμετρα Χρέωση
  0-2 χλμ. 0,5 ευρώ/χλμ
  2-5 χλμ. 0,4 ευρώ/χλμ
  5-10 χλμ. 0,3 ευρώ/χλμ
  > 10 χλμ. 0,25 ευρώ/χλμ

  Επίσης, το ταξί χρεώνει για κάθε διαδρομή ένα πάγιο κόστος 2?.
  Να γίνει αλγόριθμος που θα εμφανίζει στον χρήστη το μήνημα: «Πόσα χιλιόμετρα διένυσε το ταξί;»
  Στην συνέχεια θα διαβάζει την χιλιομετρική απόσταση που διένυσε το ταξί, και θα εμφανίζει τη χρέωση που προκύπτει.

24/11/15 Ασκήσεις στη δομή Επιλογής

Οι ασκήσεις θα αναρτηθούν αύριο 25/11/15 και θα τις έχετε για την επόμενη Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.

02/11/15 Ασκήσεις – Δομή Ακολουθίας

Από το βιβλίο σας σελ. 51 την άσκηση 16, και από σελίδα 52 την άσκηση 21.

29/03/15 – Επαναληπτικές Ασκήσεις στις δομές επανάληψης

1. Τι θα εμφανίσει ο παρακάτω αλγόριθμος;
Αλγόριθ?ος Κοκορίκο
α ?0
Για i από 11 ?έχρι 50 ?ε_βή?α 10
α ?α + (i – 2)
Τέλος_Επανάληψης
Ε?φάνισε α
Τέλος Κοκορίκο

2. Να γίνει αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα ο οποίος θα διαβάζει 30 αριθμούς και θα εμφανίζει μόνο τους θετικούς. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

3. ?ίνεται το ακόλουθο τ?ή?α αλγορίθ?ου:
Για i από 1 ?έχρι 10 ?ε_βή?α 2
Εμφάνισε i
Τέλος_επανάληψης
Να ?ετατραπεί στο ισοδύνα?ο ?ε τη χρήση της εντολής «Όσο ? επανάλαβε»

4. ?ίνεται η δο?ή επανάληψης:
Για i από 1 ?έχρι 2 ?ε_βή?α 0.1
Εμφάνισε i*5
Τέλος_επανάληψης
α. Να ?ετατρέψετε την παραπάνω δο?ή σε ισοδύνα?η δο?ή επανάληψης «όσο ? επανάλαβε»
β. Να ?ετατρέψετε την παραπάνω δο?ή σε ισοδύνα?η δο?ή επανάληψης «Αρχή ?
?έχρις_ότου»
γ. Να γίνουν τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

24/03/15 Ασκήσεις

Λόγω τεχνικών προβλημάτων της σελίδας, θα λύσουμε ασκήσεις στην τάξη.

15/03/15 Δομή Επανάληψης Μέχρις_Ότου

1. Να σχη?ατίσετε το διάγρα??α ροής για τον παρακάτω αλγόριθ?ο

Αλγόριθ?ος Μετατροπή

?ετρητής ? 0

άθροισ?α ? 0

Αρχή_Επανάληψης

Διάβασε αριθ?ός

?ετρητής ? ?ετρητής + 1

άθροισ?α ? άθροισ?α + αριθ?ός ^ 2

Μέχρις_Ότου (?ετρητής = 100)

Αν (?ετρητής ? 0) τότε

?έσος_όρος ? άθροισ?α / ?ετρητής

Ε?φάνισε άθροισ?α, ?έσος_όρος

Αλλιώς

Ε?φάνισε “Κανείς αριθ?ός”

Τέλος_Αν

Τέλος Μετατροπή

2.  Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας τις άλλες δυο δομές επανάληψης και να σχηματίσετε τα διαγράμματα ροής
α ? 2
β ? 3
Αρχή_επανάληψης
Εκτύπωσε β
β ? β + 2
Μέχρις_ότου (β > 11)

3.  Τι θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

β ? 0
α ? 2
Αρχή_Επανάληψης
β ? β + 1
Μέχρις_Ότου (α < 10)
Ε?φάνισε α, β

4. Υπάρχει κάποιο λάθος στο παρακάτω τ?ή?α αλγορίθ?ου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

β ? 0
α ? 2
Αρχή_Επανάληψης
β ? β + 1
Μέχρις_Ότου (α > 3)
Ε?φάνισε α, β

23/02/15 Διαγράμματα Ροής

Πριν την επίλυση των ασκήσεων μελετήστε τα διαγράμματα ροής στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.aepp.edu.gr/lymenes-askiseis/diagrammata-rois/

Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τις παρακάτω ασκήσεις:

1. Να μετατρέψετε το παρακάτω διάγραμμα ροής σε κωδικοποίηση

διάγραμμα ροής

2. Να γράψετε αλγόριθμο σε ψευδοκώδικα (κωδικοποίηση) που να εμφανίζει τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 100. Στη συνέχεια να γίνει και το διάγραμμα ροής.

3. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εκτυπώνει την απόλυτη τιμή του. Να γίνει  το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

4. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τυχαίο αριθμό και θα απαντάει αν είναι θετικός, αρνητικός ή  μηδέν. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Κάνοντας μια αναζήτηση των εκφωνήσεων στο διαδίκτυο μπορεί εύκολα να βρει κάποιος τις απαντήσεις. Πριν δείτε τις λύσεις, αφιερώστε χρόνο στις ασκήσεις και σημειώστε απορίες να λύσουμε στην τάξη.

02/02/15 Δομή Επανάληψης ΓΙΑ – Πρόσθετες Ασκήσεις (Να λυθούν και από τα τμήματα που έχουν διδαχθεί την ΌΣΟ)

1. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους τριψήφιους αριθμούς που είναι πολλαπλάσια του 7 καθώς και το πόσοι είναι οι αριθμοί αυτοί

02/02/15 Δομή Επανάληψης Όσο. (Μόνο για τα τμήματα που έχει διδαχθεί)

1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δομές στα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων;

 x ? 5
 Όσο (x > 0) επανέλαβε 
  Εμφάνισε x
  x ? x - 1
 Τέλος_επανάληψης
 x ? 5
 Όσο (x >= 0) επανέλαβε 
  Εμφάνισε x
  x ? x - 1
 Τέλος_επανάληψης
 x ? -5
 Όσο (x >= 0) επανέλαβε 
  Εμφάνισε x
  x ? x - 1
 Τέλος_επανάληψης
 x ? 5
 Όσο (x >= 0) επανέλαβε 
  Εμφάνισε x
  x ? x + 1
 Τέλος_επανάληψης

2.  Να ?ετατραπεί το παρακάτω τ?ή?α αλγορίθ?ου σε ισοδύναμο ώστε χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης «για?από??έχρι».

y?0

x?1

Όσο x < 35 επανάλαβε

x?x+1

y?y+x

Τέλος_επανάληψης

25/01/15 Δομή Επανάληψης ΓΙΑ
1. Τι υπολογίζει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

sum Για ι από 1 ?έχρι 4 ?ε_βή?α β
sum Τέλος_επανάληψης

2. Να αναπτυχθεί αλγόριθ?ος που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο 100 ακέραιους
αριθ?ούς και θα εμφανίζει μόνο τους αρνητικούς.

3. Να αναπτυχθεί αλγόριθ?ος που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο 100 ακέραιους
αριθ?ούς και θα εμφανίζει μόνο τους διψήφιους.

4. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 30 αριθμούς και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το μέσο όρο τους.