ΕΞΕ - 26595 - 2024 - Φ12α_ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ